Home Home Over ons Over ons Diensten Diensten Contact Contact

1. ALGEMEEN

a. AI onze opdrachten, tarieven, bepalingen worden uitsluitend beheerst door onze algemene leverings- en betalings- voorwaarden. Afwijkingen kunnen slechts schriftelijk met ons overeengekomen worden.
b. Onder "opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
c. De door de opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

2. OFFERTES

a. Alle door ons gedane offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
b. Wij behouden ons het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
c. De door ons verstrekte bescheiden die onze offerte vergezellen blijven ons eigendom. Zonder uitdrukkelijke toestemming mogen deze niet vermenigvuldigd, noch aan derden overhandigd worden. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is er sprake van een toerekenbare tekortkoming op grond waarvan wij schadevergoeding kunnen vorderen.

3. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst met ons komt eerst dan tot stand op het moment dat wij een opdracht hebben aanvaard dan wel schriftelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst correct weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk protesteert. Na de totstandkoming van de overeenkomst worden aanvullende afspraken geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
b. Indien er geen offerte dan wel opdrachtbevestiging is verstuurd, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 dagen na factuurdatum.
c. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De beoordeling daarvan ligt aan ons. Wij zijn gerechtigd zekerheid van de opdrachtgever te eisen zodat zowel aan de geldelijke als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden ongeacht de stand van zaken in de uitvoering van de overeenkomst
d. De opdrachtgever heeft ter zake van het correct uitvoeren van de overeenkomst een informatieplicht Bij onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk voor de mogelijke onjuistheden in de uitvoering.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor de overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen de informatie geleverd zou worden, dan wel de opdracht uitgevoerd zou zijn. De levertijd wordt altijd bij benadering vastgesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Met betrekking tot de verstrekte opdracht zullen wij uit het oogpunt van privacybescherming discretie betrachten. De opdrachtgever is gehouden op haar beurt hetzelfde te doen.
c. De door ons verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Bekendmaking, op welke wijze dan ook, daaronder eveneens begrepen gebruikmaking van de gegevens voor een onderzoek, in de ruimste zin van het woord, aan betrokken personen, bedrijven of derden is nimmer toegestaan.
d. Opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle aansprakelijkheid uit elke schade geleden veroorzaakt door derden voortvloeiend uit de opgedragen werkzaamheden, verstrekte gegevens en geleverde computerprogramma's.
e. Opdrachtgever garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
De opdrachtgever vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derde jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van voornoemde garantie.
f. Ter zake van de informatievoorziening geldt dat wij onder geen enkel beding onze bronnen kenbaar maken. Ook de conclusies, meningen, opties en meer in het algemeen alle bevindingen, weergegeven in door ons vervaardigde rapporten of alle andere opdrachten behoeven door ons niet nader beargumenteerd te worden.
g. Het auteursrecht rust op alle door ons aan de opdrachtgever geleverde stukken. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de opdrachtgever derhalve verboden om de door ons verstrekte gegevens aan derden kenbaar te maken, te vermeerderen of te openbaren, op welke wijze dan ook.

5. PRIJZEN

a. Onze prijzen zijn vermeld in Euro's, exclusief B. T. W. en alle andere van overheidsweg opgelegde heffingen.
b. Verhoging van een of meer der kostprijsfactoren worden doorberekend in de orderprijs; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen moeten bij de orderbevestiging worden vermeld.

6. ANNULERING

Indien de opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B. T. W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

7. OVERMACHT

a. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wils onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
b. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
c. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
d. De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a. Elke aansprakelijkheid is uitgesloten, voor zover de wet niet anders bepaalt. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
b. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schade of interessen die ontstaan zijn als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties, andere industriële of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege c.q. namens ons verstrekte gegevens of daden en nalatigheden

9. RECLAMES

a. Reclames ten aanzien van de levering van de betreffende prestatie dienen binnen 3 dagen schriftelijk bij ons te zijn ingediend. Daarbij is het voor het in behandeling nemen van de reclame noodzakelijk dat de aard van de reclame uitvoerig wordt toegelicht.
b. Reclames ten aanzien van facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend, echter binnen 7 dagen na factuurdatum.
c. Gegrondheid van de reclame kan slechts leiden tot alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Nimmer kan meer geleverd worden dan is overeengekomen.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de opdrachtgever zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de opdrachtgever, of overlijden wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
In deze gevallen zal elke vordering van ons op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar zijn. b. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij het bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering -op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

11. BETALING

a . Betaling dient contant bij levering van het werk te geschieden of op een door ons aangewezen bankgirorekeningnummer binnen 20 dagen na factuurdatum, waarbij de valutadatum datum bepalend is als dag van betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
b. Door de wederpartij verrichte betalingen gelden in de eerste plaats tot voldoening van verschuldigde rente en gemaakte kosten van de verschuldigde factuur. Na voldoening van die kosten zullen betalingen worden afgeboekt op de verschuldigde factuur.
c. Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden, enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt, nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, hebben wij het recht, op grond van een hierboven aangehaalde gebeurtenis, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd doorwederpartij op grond van de ons verleende diensten, terstond en zonder nadere ingebrekestelling nodig is en zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
d. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswee in verzuim en vanaf factuurdatum rente van 1% per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast komen alle gemaakte en te maken buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 80,=.

12. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.